Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Δημοσίευση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών PACET 2024

Η ερευνητική εργασία με τίτλο “Custom Named Entity Recognition VS ChatGPT Prompting: A Paleontology Experiment” παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνδεδρίου “7th PAnhellenic Conference on Electronics and Telecommunications  (PACET)” που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 28 και 29 Μαρτίου 2024. Η εργασία περιγράφει την σύγκριση της επίδοσης του μηχανισμού Named Entity Recognition που αναπτύχθηκε ως μέρος του Πράκτορα Συζητήσεων για τους σκοπούς του έργου e-ΠαλΜ, με την αντίστοιχη που επιτυγχάνεται με χρήση του ChatGPT 3.5. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αναδεικνύουν την υψηλή επίδοση του μηχανισμού που αναπτύξαμε αλλά αποτελούν και ένδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα Large Language Models.