Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Δημοσίευση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2023

Η ερευνητική εργασία με τίτλο “Η πλατφόρμα e-ΠαλΜ για εικονικές ξεναγήσεις σε ένα σύγχρονο εικονικό μουσείο με χρήση πράκτορα συζητήσεων” παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2023 που έγινε στην Λάρισα από τις 6 έως τις 9 Μαρτίου 2024. Η εργασία περιγράφει τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της πλατφόρμας με έμφαση στη λειτουργία του πράκτορα συζητήσεων. Στην εργασία παρατίθενται επίσης τα αποτελέσματα από απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν χρήστες της πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τα προτερήματα της πλατφόρμας, καθώς και σημεία που χρίζουν βελτίωση ή επέκταση.