Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Παραδοτέα

Ενότητα Εργασίας 1

Σενάρια Χρήσης, Καταγραφή Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική

Π1.1 Μελέτη τεχνολογιών αιχμής, σενάρια χρήσης και καταγραφή απαιτήσεων

Καταγραφή τεχνολογιών αιχμής, σεναρίων χρήσης και απαιτήσεων για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας e-ΠαλΜ. 

Π1.2 Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας e-ΠαλΜ

Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας e-ΠαλΜ, συμπεριλαμβανομένου των διεπαφών διάδρασης ανάμεσα στα τμήματα αυτής. 

Π1.3 Περιγραφή πιλοτικών σεναρίων και δεικτών αξιολόγησης

Καταγραφή των πιλοτικών σεναρίων που θα υλοποιηθούν στην Ενότητα Εργασία 5 και των βασικών δεικτών για την αξιολόγησή τους.

Π1.4 Αναφορά προόδου-Διάχυση αποτελεσμάτων

Σχέδιο επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου. 

Ενότητα Εργασίας 2

Ψηφιοποίηση Περιεχομένου, Ανάπτυξη Σεναρίων Παιχνιδιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Π2.1 Τεκμηρίωση σεναρίων παιχνιδιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τεκμηρίωση σεναρίων παιχνιδιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Π2.2 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Παράδοση του ψηφιακού περιεχομένου μαζί με σύντομη αναφορά. 

Π2.3 Αναφορά προόδου-Διάχυση αποτελεσμάτων

Αναφορά προόδου του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων. 

Ενότητα Εργασίας 3

Ανάπτυξη Μηχανισμών Υποστήριξης Εικονικής Περιήγησης

Π3.1 Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης εικονικής περιήγησης

Παράδοση του λογισμικού των μηχανισμών υποστήριξης

Π3.2 Αναφορά προόδου-Διάχυση αποτελεσμάτων

Αναφορά προόδου του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Ενότητα Εργασίας 4

Ανάπτυξη Ενοποιημένης Πλατφόρμας Εικονικής Περιήγησης, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

Π4.1 Ανάπτυξη CMS για καταχώρηση ψηφιακού υλικού

Περιγραφή της υλοποίησης του CMS και διάθεση του αντίστοιχου λογισμικού. 

Π4.2 Ανάπτυξη ενοποιημένης πλατφόρμας e-ΠαλΜ και εργαλειοθήκης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παιχνιδιών

Παράδοση του ψηφιακού περιεχομένου μαζί με σύντομη αναφορά. 

Π4.3 Αναφορά προόδου-Διάχυση αποτελεσμάτων

Αναφορά προόδου του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων

Ενότητα Εργασίας 5

Πιλοτική λειτουργία, Αξιολόγηση και Εμπορική Αξιοποίηση

Π5.1 Περιγραφή υλοποίησης πιλοτικών σεναρίων αναφοράς και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Περιγραφή της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των πιλοτικών σεναρίων στο Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο. 

Π5.2 Πλάνο εμπορικής αξιοποίησης πλατφόρμας e-ΠαλΜ

Περιγραφή πλάνου εμπορικής αξιοποίησης της πλατφόρμας e-ΠαλΜ. 

Π5.3 Αναφορά ολοκλήρωσης του έργου

Τελική αναφορά ολοκλήρωσης του έργου, τελικό σχέδιο δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων και προτάσεις για τη βιωσιμότητά του